Nihil Carius Humano Generi Est Liberum (Livius 59 p. n. l. - 17 n. l.)

Čo sme robili doteraz


Uvádzame niekoľko v predchádzajúcom období realizovaných aktivít, súvisiacich s predmetom činnosti:

  • vytvorenie a realizácia internetovej hry Autoškola pre deti, ktorej sa zúčastnilo 555 škôl Banskobystrického a Žilinského kraja;
  • vytvorenie CD Na ceste pozor!, ktoré obsahuje súťažné hry s testami pre 1.stupeň ZŠ Cesta do školy, pre 2. stupeň ZŠ jazda na bicykli v 5. jazykových verziách;
  • vypracovanie projektovej štúdie k typovému projektu podľa normatívov ŠPÚ, schváleného Policajným prezídiom PZ SR;
  • vypracovanie realizačných projektov detských dopravných ihrísk v Trnave, Dolných Plachtinciach a v Banskej Bystrici;
  • účasť na hodnotení projektov podporujúcich prevenciu dopravnej nehodovosti detí pre granty Nadácie Pontis;
  • príprava národného projektu (v spolupráci s ŠPÚ, ale Ministerstvom školstva SR nevyzvaného a teda neakceptovaného) vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a špeciálnych MŠ a ZŠ v predmete dopravná výchova;
  • iniciovanie výstavby detských dopravných ihrísk ako oprávnenej aktivity pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ pre programové obdobie 2014 – 2020 ako podnet pre politiku súdržnosti – Ministerstvo dopravy;
  • poradenstvo pre záujemcov o výstavbu detských dopravných ihrísk, atď.

Okrem podpory prevencie dopravnej nehodovosti detí sa nezisková organizácia TERRA GRATA venuje podpore regionálneho rozvoja. Na vysoko navštevovanom webovom portáli www.e-obce.sk poskytuje kontakty a informácie o všetkých obciach a mestách SR podľa administratívneho členenia. Dlhodobo spolupracuje ako mediálny partner so Slovenskou agentúrou životného prostredia, kde na tomto portáli organizuje internetové hlasovanie v rámci súťaže Dedina roka. V roku 2013 zorganizovala TERRA GRATA v priestoroch radnice v Banskej Bystrici výstavu umeleckých diel Banská Bystrica očami mladých. Nezisková organizácia poskytuje tiež poradenstvo pre obce a mestá, zamerané na čerpanie NFP zo štrukturálnych fondov a iných zdrojov podpory.

Partneri